Özel Vekaletname (Boşanma Vekaletnamesi)

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden ve eşim ........................ karşı açtığım veya açacağım O’nun da bana karşı açtığı veya açacağı BOŞANMA, NAFAKA, VELAYET davalarından dolayı T.C. Mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumaya temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği tüm işleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, yeniden dava açmaya, dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, istinaf yoluna başvurmaya, davayı temyize, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma ve karar düzeltme talebinde, tanıkları dinletmeye, şikayette bulunmaya, şikayetten vazgeçmeye, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açmaya, takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, fesih ihbarında bulunmaya, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ce icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, AHZU KABZ’a, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınmasın ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı, arşiv bilgilerimi talep etmeye, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemini kabul iade ve redde, haczi kaldırmaya, iflasımı istemeye, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmaya, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati kabule, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya, İzale’i Şuyu Satış Memurluklarından satış talebinde bulunmaya, teminat yatırmaya, pey sürmeye, teminatı iade almaya, satış talebinden vazgeçmeye, Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep edip almaya bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere İSTANBUL 2 No'lu Barosu’na kayıtlı 69673096680 T.C. kimlik numaraları Av. ARZU SONSUZ ve yanında SSK’lı olarak çalışan ve aynı adreste İSTANBUL 2 No'lu Baro avukatlarından 69745094262 T.C. kimlik numaraları Av. HÜSEYİN HALUK SONSUZ tarafımdan vekil tayin edildi.

ADRES : Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi No:142 İlbay Apartmanı Kat:2 Daire:7 OSMANBEY-ŞİŞLİ/İSTANBUL

VEKİL EDEN :

KADROMUZ
VEKALETNAME
İstanbul Barosu Güncel Haberler
BAĞLANTILAR
Bizi Arayın Yol Tarifi